Wielki Czwartek

 

WIELKI CZWARTEK W KOŚCIELE.

 • godz. 10.00 w Katedrze odprawiona będzie Msza Krzyżma bez udziału kapłanów.
 • Odnowienie przyrzeczeń kapłani uczynią po ustaniu epidemii.

O godz. 18.00 w naszym kościele Msza św. Wieczerzy Pańskiej. Wraz z rozpoczęciem się Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej kończy się okres Wielkiego Postu i rozpoczynają się trzy święte dni Triduum Paschalnego.

W sposób duchowy przenosimy się do Wieczernika, gdzie Chrystus razem z uczniami spożywa Ostatnią Wieczerzę. Dlatego w tej Mszy wspomina się trzy tajemnice zbawcze: ustanowienie Eucharystii, ustanowienie kapłaństwa oraz wskazanie przykazania miłości braterskiej (umywanie nóg Apostołom).

W tym roku zabraknie tradycyjnych elementów podczas tej Mszy św.. Dzwony zabrzmią na rozpoczęcie liturgii. W kościołach nie będzie obmywania nóg, co nie oznacza, że jesteśmy zwolnieni z przykazania braterskiej miłości. Nie będzie także „Ciemnicy”, a Najświętszy Sakrament pozostanie nadal w tabernakulum. Tylko ołtarz zostanie ogołocony. Nie będzie też w naszym kościele wprowadzenia w stopnie ministrantów. Przeniesione zostało po ustaniu epidemii.

 

WIELKI CZWARTEK W DOMU.

 • Przez dzień przygotowujemy się do przeżycia Liturgii Wielkiego Czwartku w Kościele Domowym.
 • Jak macie obraz  Ostatniej Wieczerzy ustawcie go na pierwszym miejscu.
 • Ale dzisiaj chcemy was zachęcić nie tylko do modlitwy rodzinnej, do uczestniczenia we Mszy św. za pomocą mediów. Jeżeli chcemy naśladować Jezusa w codziennym życiu, powinniśmy czynić to, co On czynił. Ponieważ dzięki liturgii wspominamy Ostatnią Wieczerzę Jezusa z uczniami, możemy i my w domu przygotować rodzinną wieczerzę. Nie musi być wykwintna, ale odświętne nakrycie stołu już będzie znakiem dla domowników (a szczególnie dla dzieci), że jest to wyjątkowa kolacja. Ważne, by zasiąść razem do stołu, by kolacja nie była tylko okazją do nasycenia, ale również do rodzinnej rozmowy, w czasie której opowiecie dzieciom, co się wydarzyło tego wieczoru w Jerozolimie. Spożywajcie ją na cześć Pana Jezusa, dołączając modlitwę o Boże błogosławieństwo i o to byście, na wzór Chrystusa, potrafili sobie nawzajem okazywać miłość w codziennych czynnościach. W modlitwie wspomnijcie też o duszpasterzach, którzy dzisiaj mają swoje święto.
 • Po Mszy św. około 19.00 wspólnie spożywamy wieczerzę.
 • Przed wieczerzą wspólna modlitwa.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 • P. Panie Jezu, przez tę wspólną kolację pragniemy wspomnieć Twoją Ostatnią Wieczerzę z Apostołami w Wieczerniku. Pomóż nam cieszyć się tym, że jesteśmy razem i okazać Ci wdzięczność za dary które nam dajesz.
 • Posłuchajcie słów z Ewangelii według św. Jana J 13, 1-15

Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i zło- żył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy. I zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Jezus mu od- powiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał». Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie bę- dziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!» Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści».  A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie „Nauczycie- lem” i „Panem”, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem».

Teraz ojciec lub matka niech odmówi modlitwę nad posiłkiem:

 1. Módlmy się.
  Panie Jezu Chryste, Ty wypełniając wolę Ojca, stałeś się dla nas posłuszny aż do śmierci. Pobłogosław nas, którzy jako jedna rodzina gromadzimy się przy tym stole, i spraw, abyśmy zawsze szukając tego, co dobre, Bogu przyjemne i doskonałe, za Twoim przykładem żywili się duchowym pokarmem. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. W. Amen.

Teraz usiądźcie do posiłku. Możecie w jego trakcie porozmawiać o usłyszanej Ewangelii i o tym w jaki sposób w waszej rodzinie możecie sobie służyć, pomagać i okazywać miłość.

Na zakończenie kolacji odmówcie modlitwę

 • P. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że zechciałeś zasiąść wśród nas do rodzinnej kolacji. Dziękujemy, że dajesz nam codzienny pokarm i wzajemną miłość. Naucz nas wzajemnej cierpliwości i życzliwości. Obdarz też swoją miłością naszych duszpasterzy, kapłanów, którzy dzisiaj przeżywają swoje święto, ustanowienie kapłaństwa, aby wiernie trwali przy Tobie i pomagali nam dojść do świętości.
 1. Ojcze nasz...
  P. Chrystus stał się dla nas posłuszny aż do śmierci. A była to śmierć na krzyżu.

 Módlmy się.
Boże, Ojcze wszystkich ludów, wejrzyj łaskawie na naszą rodzinę, która radośnie zasiadła do wspólnej wieczerzy i spraw, byśmy kiedyś mogli uczestniczyć w doskonałej radości w Twoim królestwie. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

 • Śpiewamy pieśń „Ogrodzie Oliwny”.
 • Przed spoczynkiem czytamy jeszcze fragment Ewangelii (Mt 26, 16-56).
2020 Wszelkie prawa zastrzeżone