Dokumenty i formalności związane z udzielaniem sakramentów i innych posług

 • Chrzest

  Informujemy, że w związku z wprowadzenie europejskich przepisów Ochrony Danych Osobowych RODO, zmienia się sposób wydawania dokumentów parafialnych. Wszelkie zaświadczenia, metryki i dokumenty mogą otrzymać tylko osoby których dokumenty bezpośrednio dotyczą. W przypadku osób nieletnich w ich imieniu zaświadczenia mogą otrzymać tylko rodzice i opiekunowie prawni. Pozostałe osoby mogą pobierać dokumenty jedynie na podstawie upoważnienia.

   

  1. Przy zgłaszaniu dziecka do chrztu, w celu spisania aktu chrztu, należy przedłożyć:
   1. metrykę urodzenia dziecka z USC
   2. dane osobowe rodziców i chrzestnych: imię i nazwisko, adres, wiek
   3. jeśli kandydaci na chrzestnych pochodzą z innej parafii - zaświadczenie od ich proboszcza o możliwości podjęcia funkcji chrzestnego
  2. Rodzice (jeśli nie zachodzi przeszkoda kanoniczna) i chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty i w dniu chrztu świętego przystąpić w czasie Mszy świętej do Komunii świętej.
 • Bierzmowanie

  1. Przygotowanie do bierzmowania w Parafii trwa 1 rok.
  2. Przygotowanie jest prowadzone w klasie trzeciej szkoły gimnazjalnej.
  3. Sakrament bierzmowania udzielany jest pod koniec roku szkolnego w klasie trzeciej.
  4. Do bierzmowania może przystąpić osoba ochrzczona, zamieszkała na terenie Parafii.
  5. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z ważnych racji duszpasterskich, do bierzmowania mogą przygotowywać się osoby mieszkające poza naszą Parafią - po okazaniu pisemnej zgody Księdza Proboszcza z Parafii zamieszkania.
  6. Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:
   1. Systematyczny udział we Mszy świętej niedzielnej oraz obowiązujące święta kościelne.
   2. Systematyczna spowiedź święta.
   3. Kandydat powinien także uczestniczyć w ciągu roku przynajmniej w kilku nabożeństwach okresowych: różaniec (październik), Droga Krzyżowa i gorzkie Żale (Wielki Post), maryjne (maj) i do Serca Pana Jezusa (czerwiec).
   4. Uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych i adwentowych.
   5. Systematyczny udział w katechezie szkolnej. Katecheta wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata. Brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.
   6. Udział w spotkaniach dla kandydatów w Parafii - dwa razy w miesiącu.
  7. Przed przystąpieniem do sakramentu bierzmowania potrzebne jest potwierdzenie, że kandydat był ochrzczony. Osoby, które zostały ochrzczone poza naszą Parafią zobowiązane są dostarczyć świadectwa chrztu z Parafii, w której były ochrzczone.
    
 • Małżeństwo

  1. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem aby dopełnić wszystkie wymogi formalne.
  2. Termin ślubu można uzgodnić wcześniej.
  3. Do kancelarii należy przynieść:
   1. metryki chrztu nie starsze niż 3 miesiące (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią). W tych metrykach powinna znaleźć się adnotacja o przyjętym sakramencie bierzmowania (gdyby był brak tej adnotacji należy przynieść inny dokument stwierdzający
   2. przyjęcie tego sakramentu).
   3. dowody osobiste.
   4. świadectwa ukończenia katechizacji w zakresie szkoły podstawowej i średniej, bądź zawodowej.
   5. świadectwa ukończenia nauk przedmałżeńskich oraz zaświadczenie z poradni rodzinnej.
   6. trzy egzemplarze zaświadczeń z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy narzeczeni chcą zawrzeć ślub kościelny ze skutkami cywilno - prawnymi, tzw. ślub konkordatowy)
   7. gdy kontrakt cywilny został już zawarty wcześniej - świadectwo ślubu cywilnego wydane przez Urząd Stanu Cywilnego.
   8. dane personalne świadków (imię, nazwisko i adres). Świadkowie ślubu muszą mieć ukończony 18 rok życia.
   9. w przypadku nieletnich narzeczonych, rodzice osoby nieletniej wyrażają pisemną zgodę na zawarcie związku małżeńskiego.
   10. w przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić wyciąg z księgi zmarłych wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb małżonka.
   11. W przypadku, jeśli oboje narzeczeni są spoza naszej parafii, zgodę proboszcza jednej ze stron (obojętnie której) na zawarcie sakramentu poza parafią ze wskazaniem naszej parafii.
     
 • Pogrzeb

  Jeżeli zmarły (a) był (a) naszym parafianinem

  W kancelarii cmentarza załatwiamy miejsce i termin pogrzebu

  W kancelarii parafialnej dokumenty:

  • akt zgonu z USC
  • informacja z cmentarza o terminie pogrzebu
  • informacja o przyjmowanych przed śmiercią sakramentach

   Jeżeli zmarły(a) nie był(a) z naszej parafii

  Dokumenty jak wyżej. Zmarły/-a, może być pochowany przez kapłana z naszej parafii po wcześniejszym uzgodnieniu z Ojcem Proboszczem i dostarczeniu pozwolenia na pochówek z parafii zmarłego.

  Jeżeli rodzina zmarłego ma życzenie, aby pogrzeb odbył się w naszym kościele.

  • wszelkie formalności załatwiane są na cmentarzu i w parafii zmarłego
  • kapłan również jest z parafii zmarłego
  • w naszej parafii ustala się datę i godzinę pogrzebu
  • Organista jest z naszej parafii

   

  Podczas Mszy św. pogrzebowej zbierane są ofiary z których jest odprawiana Msza św. miesiąc po pogrzebie od uczestników pogrzebu. Najlepszym darem dla zmarłego jest Msza św. w jego intencji i pełne uczestnictwo we Mszy świętej (z przyjęciem komunii świętej w intencji zmarłego).

2024 Wszelkie prawa zastrzeżone