Wprowadzenie

Kalendarium Klaretyńskie publikowane przez Prefektury Generalne ds. Duchowości i Formacji zostało opracowane jako pomoc w modlitwie oraz w czytaniu duchownym dla osób i wspólnot Zgromadzenia. W celu ułatwienia jego zrozumienia i posługiwania się nim, Prefektury ds. Duchowości i Formacji uznały za stosowne przygotowanie pomocy praktycznej, która polega na rozszerzeniu znaczenia zamieszczonych w kalendarzu dat. Dołączone zostały wspomnienia zawarte w naszym rytuale liturgicznym oraz te, które mają związek z osobami i ważnymi wydarzeniami dla Zgromadzenia i Rodziny Klaretyńskiej, jak również wydarzenia z życia Ojca Założyciela i daty ważne dla naszej historii, życiorysy współpatronów, wskazanych przez Ojca Klareta jako wzory naszego życia i misji, życiorysy męczenników i osób świątobliwych z naszego Zgromadzenia, które jeszcze nie zostały kanonizowane przez Kościół oraz te osoby, które wyróżniły się obiektywnie w jakiejś posłudze, stanowisku czy urzędzie (współzałożyciele i przełożeni generalni).

Z pewnością wykaz ten nie jest wyczerpujący i przyszłe wydania Kalendarium Klaretyńskiego mogą go wzbogacić i uzupełnić. Było rzeczą ważną wykorzystanie naszej historii dla uzbogacenia się jej wartościami, świadectwami i duchowością. Nie chodzi jednak o to, aby opowiadać i wspominać naszą historię w sposób narcystyczny, lecz aby czerpać z niej naukę, celem budowania nowej i lepszej historii. Duch musi nas pobudzać do twórczej kontynuacji wielkiego dzieła rozpoczętego przez Ojca Klareta i współzałożycieli. Profetyczny charakter naszej posługi misjonarskiej w służbie Słowa Bożego powinien czerpać ze źródeł solidnej i głębokiej duchowości zakorzenionej w naszej historii. Zgromadzenie pragnie być szkołą autentycznej duchowości misjonarskiej z inspiracji Klareta i naszej tradycji (por. EMP 23,41).

Kalendarium, w sposób szczególny zwraca uwagę na ośrodki formacji. Wychowankowie powinni żyć naszym charyzmatem i przyswajać go sobie, jak wskazuje PGF: spoglądając na naszą tradycję odczuwamy wdzięczność w stosunku do tych, którzy nas poprzedzili na tej drodze, a jednocześnie czujemy się wezwani, aby uczyć się na ich przykładzie i kontynuować ich wierność, próbując urzeczywistniać w Kościele dziedzictwo Klareta na odległych terenach ewangelizacji (por. PGF 138). Uwzględnialiśmy także te obszary Zgromadzenia, które z racji swej młodości nie posiadają jeszcze w całej rozciągłości odpowiednich ośrodków, w których mogłyby zrozumieć sens naszej historii. Jest rzeczą konieczną dostarczenie im potrzebnych pomocy dla poznania i życia duchem Zgromadzenia. Przeszłość będzie obecna w naszych modlitwach, jako motyw wdzięczności, a w naszym życiu, jako światło i drogowskaz przy rozeznawaniu zawiłych spraw współczesnych.

Redagując poszczególne wspomnienia starano się podkreślić klaretyński nurt w każdym z nich, dlatego prezentowane dzieło nazwano Kalendarium Klaretyńskim. Rys klaretyński jest jednym z jego zasadniczych celów.  Używając go w modlitwie wspólnotowej, należy zauważyć, że każda data Kalendarza rozpoczyna się streszczeniem, zawierającym krótki opis lub wierną syntezę dnia, który pragnie się przypomnieć. Następnie rozwija się te treści w większym zakresie, umożliwiając ich wykorzystanie w różnych okolicznościach osobistych czy wspólnotowych. Wreszcie podano krótką bibliografię odnośnie poszczególnego wydarzenia. 

Bibliografia, zawierająca nie więcej niż pięć tytułów danego dnia, może pomóc poszerzyć informacje, wskazując na źródła wykorzystane w pracy. Posiada ona zasadniczy cel dydaktyczny, pragnie wskazać na określone publikacje klaretyńskie odnośnie dat wspomnienia, które nie są znane przez całe Zgromadzenie. Drugi zamiar związany jest z cytatami zawartymi w tekście. Cytaty z Pisma Świętego, Autobiografii Ojca Założyciela, Konstytucji i Dyrektorium Zgromadzenia zostały włączone do tekstu wraz ze swymi skrótami i numerami cytowanych wierszy. Dla należytej interpretacji innych cytatów, które dotyczą formatu („nr”, „s.”) należy rozumieć, że „nr” oznacza dzieło od 1 do 5 w wykazie bibliograficznym a „s.” stronę lub strony, na których znajduje się dany cytat.

W przygotowaniu dzieła brało udział wielu Klaretynów. Jest to książka, która powstała we współpracy zgromadzeniowej. Przy wyborze osób do redagowania tekstów brano pod uwagę ich przygotowanie, wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie. W pracy wzięli udział specjaliści z historii Zgromadzenia, duchowości klaretyńskiej, teologii biblijnej oraz formacji. Komisja, w ograniczonej liczbie, złożona z Ojców: Juan Carlos Martos, Luis Ángel de la Heras i Jesús María Palacios (jako koordynator) oraz José Ramón Sanz (odpowiedzialny za dobór fotografii), pracowała nadając tekstom jednolitość, z poszanowaniem stylu własnego, swobodnie poprawiając je i modyfikując, zgodnie z ustalonymi kryteriami metodologicznymi.

Prosimy Najświętsze Serce Maryi, naszej Matki, aby to dzieło pomogło nam lepiej, z większym oddaniem misjonarskim, przeżywać naszą duchowość apostolską, naśladując naszego Ojca Założyciela, św. Antoniego Marię Klareta.

 

Jesús Maria Palacios, CMF

W dwusetną rocznicę urodzin Ojca Założyciela, 

16 lipca 2008.

2023 Wszelkie prawa zastrzeżone